vasaya-taammol
 

مهران نادی-مهندسی برق حضرت امام در نصیحت به هواداران گروهک ها تکلیف خود را چه می داند ؟ 1-مبارزه تا اخرین نفس با گروهک ها2)حد الهی و شرعی را اجرا کنید3)عدالت4)هدایتگروه فدایی خلق چه خیانتی رابه نظر امام در حال اجرا دارند ؟1)ازدیاد حزب های مخالف جمهوری اسلامی2)سپردن مردم مظلوم ومحروم ایران به دست دیکتاتوری شوروی3)ترور سران جمهوری اسلامی4)همکاری با امریکا و شوروی حضرت امام از چه گروههایی که با اسم خود مختاری و طرف داری از کرد بلوچ دست به اسلحه برده و مردم کردستان را ساقط نموده اند یاد میکند1)حزب توده و کومله2)حزب دموکرات و کومله3)حزب دموکرات و فدایی خلق4)هیچکدام حضرت امام چه کسانی را بازی خوردگان دست قدرتمندان جهانخوار می دانند ؟1)روحانی نماها2)گروه ها و گروهکها3)منافقان و توده ایها4)هواداران داخلی و خارجی گروهکها ............................................................  محمدسوینی کارشناسی ارشدتاریخ ایران باستان 2- وصیت امام به گروههای مسلمان که از روی اشتباه به غرب تمایل نشان می دهند چیست ؟ الف : بر سر اشتباه خود پافشاری نکنند  ب : با دولت و مجلس و ملت مظلوم هم صدا شوند ج : مستضعفان تاریخ را از شر مستکبران نجات دهند د : همه موارد    1- این جمله از کیست : اکنون که باید از بین برویم چرا با دست خود برویم الف : امام خمینی  ب : حسن مدرس   ج : آیت الله خامنه ای د : شهید بهشتی  .......................................   علیرضا جاوید نیا مهندس تکنولوژی عمران  1-وصیت امام به گروه های ضد جمهوری اسلامی و ملت ایران چیست؟ الف)دست از کارهای غیر عاقلانه بردارند و گول جهان خواران را نخورند ب) توبه کنند ودیگر دست به جنایت نزنند ج) اگر جنایتی کرده اند تن به مجازات دهند د) همه موارد گزینه صحیح:د 2-نظر امام درباره حزب فدایی خلق چیست؟ الف) طرفداران خلق محرومند ولی خود مختارند ب)به دنبال تشریک مساعی با دولتند ج)ماسک طرفداری جمهوری اسلامی را زده اند د)موارد ب وج گزینه صحیح:ج  3-از دید امام کدام گروه جامعه با جان و دل به نظام خدمت میکنند؟ الف) روشنفکران        ب)توده دوستان ج)محرومان              د)جوانان گزینه صحیح:ج    4-وصیت امام به روشنفکران چیست؟ الف) دست از یاغی گری بردارند ب)وقت خود را صرف آشکار نمودن فساد پهلوی نمایند ج)با فکر وقلم خود دولت را راهنمایی کنند د)متعد و پاک سیرت زندگی کنند گزینه صحیح:ج ........................................................................... علی اکبر امینی پزوه - مهندس مکانیک سوالات فراز دهم 10-1)امام در وصیت خود از چه افسوس می خورد؟1-این انقلاب اسلامی در اوایل سلطنت محمدرضا اتفاق می افتاد2-که ابر قدرت ها به راه حق نمی آیند.3-ایران در جهان قدرتی ندارد4-کشور اسلامی شیعه نشین در دنیا نداریم 10-2) وصیت امام به نوجوانان و جوانان چیست؟1-فقط کسب علم کنید.2-به دنبال پبشه و شغل بروید.3-به والدین خود فقط نیکی کنید که خیر شما در آن است.4-برای ایران مستقل و آزاد کار کنید. 10-3(طبق فرمایش امام چپگرایان به اسم..........................با ملت خود به جنگ برخاسته اند.1-مرگ بر سرمایه دار2-توده دوستی3-دوستار امام زمان3-کمونیستی 10-4(وصیت حضرت امام به مسلمانانی که از روی اشتباه به غرب وشرق گرائیده اند چه می فرماید؟1-به خطای خود اعتراف کنند و با دولت و مجلس هم صدا شوند.2-توبه کنند و به نمای دوستی دشمنان اسلام را از پای درآورند.3-هرگز هدایت نمی شوید وباعث نابودی اسلام هستید.4-فقط خدا و عترت را فراموش نکنید،پیروز خواهید شد. اصغر جوادزاده – کارشناس تربیت دبیر زبان انگلیسی   فراز دهم کمونیست ها و چپ گراها بر روی اعمال جنایتکارانه خود چه سرپوشی گذاشته اند؟ الف) دموکراسی و آزادی ب) فدایی خلق و طرفدار محرومین * ج)همراهی با کمونیست های شوروی د)خود مختاری و طرفدار توده   2- امام خمینی (ره) از کلام مرحوم مدرس برای تذکر به کدام گروه استفاده کرده اند؟ الف)چپ گراها ب) روشنفکران ج)دموکرات و کومله د) مسلمانان دچار اشتباه  *  3- وصیت امام خمینی (ره) به نویسندگان و روشنفکران چیست؟ الف) اعتراف به خطای خود ب) پیوستن به ملت و دولت ج) یاری کردن دولت و ملت با فکر و قلم خود * د) تشریک مساعی با دولت  4- برکات جدایی و انقطاع از شرق و غرب چه بوده است؟ الف)خودکفایی * ب) استقلال و ازادی ج) طرفداری از محرومین د) اتحاد دولت و ملت ..................................................  بهروز زمانی – مهندس تکنولوژی عمران   سوال از فراز دهم 1)هدف امام از نصیحت به جوانان و نوجوانان چیست؟ الف) رهایی ملت از شر مخالفین                       ب) اتحاد برای خدمت به جمهوری اسلامی ج) ایجاد انگیزه دشمنی و انتقام از دشمنان          د) موارد الف و ب 2)کدام گزینه در مورد بیانات حضرت امام خمینی به احزاب چپگرایی ، دموکرات و کومله و گروههایی که از غرب ارتزاق می کنند است؟ الف) هراندازه شما احزاب و گروهها به کار خود ادامه دهید نمی توانید ملتی را که همدل و متحد است را از هم بپاشید . ب) اگر از بیگانگان اطاعت می کنید بهتر است از میهن خود دست بردارید ج) مصلحت آن است که از یاغی گری و خدمت به بیگانگان دست بردارید و برای آبادی میهن خود با ملت تشریک مساعی نمایید . د) هیچ کدام   3)وصیت امام به نویسندگان و گویندگان و روشن فکران چیست ؟ الف) دولت و مجلس و ملت خود را در جهان بزرگ و قدرتمند جلوه دهید ب) کشور خود را با بزرگ نمایی ابر قدرتها به سوی آنان سوق دهید ج) با فکر و قلم خود راهنمای دولت و مجلس و ملت باشید د) دامن زدن بیشتر به اختلافات 4) در جمله ی زیر امام به چه موضوعی اشاره می نمایند : (از افغانستان باید عبرت گرفت با آنکه دولت غاصب و احزاب چپی با شوروی بوده و هستند تا کنون نتوانسته اند توده های مردم را سرکوب کنند ) الف)چپاولگرایی کشورهایی با دولت ضعیف توسط ابر قدرت ها ب) قدرت بیشتر مردم یک ملت نسبت به دولت ج) انجام قیام ها و انقلاب ها از سوی مردم برای خارج شدن از سلطه ستمگران د)هیچکدام   .....................................................  سامان رضوی مقدم – مهندس تکنولوژی جوشکاری    1.کدام کشور ها چهره نورانی اسلام را پوشانده و به معارضه با آن پرداخته اند؟ 1. آمریکا و انگلیس 2.آمریکا و ایتالیا 3.انگلیس و ایتالیا 4.آلمان و فرانسه 2.این سخن از کیست«اکنون که باید از بین برویم چرا با دست خود برویم»؟ 1.امام خمینی(ره) 2.مدرس 3.مطهری 4.بروجردی 3.کدام گزینه درمورد تکلیف امام خمینی(ره) درست است؟ 1.هدایت اسلام 2.مبارزه با غرب 3.مبارزه با شاه 4.انجام فرایض دینی  4.نصیحت امام خمینی به جوانان داخل و خارج کشور چه بود؟ 1.این است که از راه اشتباه برگردید وبا محرومین جامعه میحد شوید و برای ایران  فعالیت کنید 2.با کشور های اروپایی متحد شوید 3.با روحانیون مخالفت کنید 4.همه موارد .................................................... فرشید جهانبازی – مهندس مکانیک طراحی جامدات  فراز دھم : 1. نصیحت مشفقانه امام خمینی به نوجوانان و جوانان این مرز و بوم چیست ؟ الف) با محرومین جامعه که با جان و دل به جمھوری اسلامی خدمت میکنند متحد شوید ب)برای ایرانی مستقل و آزاد بدون دخالت بیگانگان فعالیت کنید. ج)برای شکست و در ھم کوبیدن دشمنان جمھوری اسلامی امور را به دست دست اندرکاران مربوطه بسپارید. د)گزینه الف و ب  ٢.امام خمینی به چه احزاب و گروھی نصیحت میکند که به ملت بپیوندید و دست از ستم بکشید ؟ الف) جزب دموکرات و کموله ب)چب گرایان و آنان که از غرب ارتزاق میکنند. ج)حزب ھای کشورھای شوروی د)گزینه الف و ب  ٣.وصیت حضرت امام به گروه ھای مسلمان که از روی اشتباه به غرب و احیانا به شرقمتمایل شده اند و از آنان طرفداری میکنند چیست ؟ الف) به اشتباه خود پافشاری نکنند و با شھامت اسلامی اعتراف کرده و با اسلام و جمھوری اسلامی ھم مسیر شوند ب)دست از ستم برداشته و عدالت را در کشور اجرا کنند. ج)دست از ھمکاری با گروه ھای چریک و چبگرا و توده ھای فتنه گر برداشته. د)ھمه موارد  ۴.با توجه به گفته امام چرا باید از کشوری دارای دولت غاصب و احزاب چپی با شوروی ؛ھمانند افغانستان عبرت گرفت ؟   الف)چون کشوری متحد به اصول اساسی و عدالت ھمه گانه مردم است ب)چون تا کنون توانسته اند توده ھای مردمی را سرکوب کنند. ج)چون در ھر صورت از حقوق مظلوم در برابر ظالم دفاع میکنند. د)چون با وجود خیانت به ملت و مردم قصد فراھم آوردن پیشرفت کلی برای کشورشان را دارند  .  .......................... سعید عیدیوندی – مهندس تکنولوژی عمران سوالات مربوط به درس دهم 1-طبق وصیت امام خمینی (ره) مسیر چگونه ملتی را نمی توان با دست زدن به ترور و انفجار بمب و دروغ پردازی منحرف کرد؟الف- ملت شجاع                           ب- ملت فداکار*                  ج- ملت اسلامی                         د-ملت پرشور وجوان 2 – امام خمینی (ره) فرمودند:بعضی با چه ادعاهایی به دشمنی به ملت برخاسته اند و دختران و پسران ساده دل را برای مقاصد خود و دئوقطب جهان خوار به بازی گرفته اند؟الف- ادعای خلقی بودن و مجاهد و فدایی بودن برای مردم*                       ب- کومله بودن و مجاهد و فدایی بودن برای خلقج- ادعای شهادت طلب بودن و فدایی و شجاع بودن برای مردم                د- مجاهد و فدایی بودن و شجاعت برای خلق 3- طبق وصیت امام چپ گرایان و کومونیستها و چریکهای فدایی خلق با چه اسمی به جنگ با ملت و توطئه هایی به نفع اجانب دست زده اند؟الف-توده اشتی ملی                           ب- توده دوستی*                  ج- کومله                  د- توده فداییان خلق 4- کدام گروها به اسم خود مختاری و طرفداری از کرد و بلوچ دست به اسلحه برده و مردم محروم این مناطق را از هستی ساقط نمودند؟الف- فداییان خلق و کومله           ب- دموکرات و فداییان خلق      ج- دمکرات و کومله*     د-فداییان خلق و توده دوستی ..................................................... مهدی علی اصغرزاده – مهندس تکنولوژی الکترونیک فراز دهم:1 .       چه حزب یا احزابی با اسم "خودمختاری" و طرفداری از کرد و بلوچ دست به اسلحه برده و مردم محروم کردستان و دیگر جاها را از هستی ساقط نمودند؟الف) دموکرات            ب) فداییان خلق           ج)کومله            د) الف و ج* 2.       وصیت امام (ره) به گروههای مسلمان که به غرب و یا شرق تمایل نشان داده و از منافقان طرفداری می کردند چیست؟الف) با دولت تشریک مساعی نموده و از یاغی گری و خدمت به بیگانگان و خیانت به میهن خود دست بردارندب) بر سر اشتباه خود پافشاری نکنند و با شهامت اسلامی به خطای خود اعتراف و این مستضعفان تاریخ را از شر مستکبران نجات دهید.*ج) شماها بدون بررسی صحیح از مکتبها و مکتب اسلام ترد کسانی که از مکتبها و خصوص اسلام اطلاع صحیح دارند، با چه انگیزه خودتان را راضی کردید به مکتبی که امروز در دنیا شکست خورده رو آوریدد) الف و ج 3.       این سخن از کیست؟    "اکنون که باید از بین برویم چرا با دست خود برویم"الف) مدرس*         ب) امام خمینی (ره)                 ج) آیت ا... کاشانی         د) هیچکدام 4.       این وصیت امام(ره) به چه کسانی است؟" به جای آن که وقت خود را در خلاف مسیر جمهوری اسلامی صرف کنید و هر چه توان دارید در بدبینی و بدخواهی و بدگویی در مجلس و دولت و سایر خدمتگزاران به کار برید و با این عمل کشور خو را به سوی ...."الف) کمونیستها و چریکهای فدایی خلقب) نوجوانان و جوانان داخل و خارجج) نویسندگان و گویندگان و روشنفکران و اشکال تراشان و صاحب عقدگان*د) حزب دموکرات و کومله ........................................ محمد محمدی زاده - کارشناس ارشد عمران سازه فراز دهم 5 سوال امام خمینی (ره) در وصیت خود به گروه‌ها و گروهک‌ها سخنان و نصیحت خود را عاری از چه می‌داند؟ 1- شائبه مکر و فریب 2- شائبه قدرت طلبی (گزینه صحیح) 3- شائبه زورگویی 4- شائبه دشمنی به گفته امام (ره) چپ گرایان به اسم  ......... با ملت خود به جنگ برخاسته‌اند و توطئه و خیانت آنان با سرپوش ...... می‌باشد. 1- طرفدار خلق محروم – فدایی خلق 2- مجاهد – فدایی خلق 3- توده دوستی – فدایی خلق و طرفدار محرومین (گزینه صحیح) 4- فدایی خلق – مجاهد امام (ره) کدام احزاب را دمونیست آمریکایی خطاب می کند؟ 1- کومله‌ها 2- توده‌ای ها 3- چپ گراها (گزینه صحیح) 4- مجاهدین    4- چپ گرایان اهالی کدام شهر را به غلط طرفدار پروپا قرص خود معرفی می‌کردند؟ 1- اهالی شریف رشت 2- اهالی شریف آمل (گزینه صحیح) 3- اهالی شریف آذربایجان شرقی 4- اهالی شریف آذربایجان غربی   5- کدام یک از احزاب زیر به اسم خودمختاری دست به اسلحه شده و مردم محروم را از  هستی ساقط کرده‌اند؟ 1- حزب توده و فدایی خلق 2- حزب مجاهدین و کومله 3- حزب دموکرات و توده 4- حزب دموکرات و کومله (گزینه صحیح) ..................................................... علی اکبر امینی پزوه – مهندس مکانیک سوالات فراز دهم 10-1)امام در وصیت خود از چه افسوس می خورد؟ 1-این انقلاب اسلامی در اوایل سلطنت محمدرضا اتفاق می افتاد* 2-که ابر قدرت ها به راه حق نمی آیند. 3-ایران در جهان قدرتی ندارد 4-کشور اسلامی شیعه نشین در دنیا نداریم . 10-2) وصیت امام به نوجوانان و جوانان چیست؟ 1-فقط کسب علم کنید. 2-به دنبال پبشه و شغل بروید. 3-به والدین خود فقط نیکی کنید که خیر شما در آن است. 4-برای ایران مستقل و آزاد کار کنید .* 10-3(طبق فرمایش امام چپگرایان به اسم..........................با ملت خود به جنگ برخاسته اند. 1-مرگ بر سرمایه دار 2-توده دوستی* 3-دوستار امام زمان 3-کمونیستی  10-4(وصیت حضرت امام به مسلمانانی که از روی اشتباه به غرب وشرق گرائیده اند چه می فرماید؟ 1-به خطای خود اعتراف کنند و با دولت و مجلس هم صدا شوند.* 2-توبه کنند و به نمای دوستی دشمنان اسلام را از پای درآورند. 3-هرگز هدایت نمی شوید وباعث نابودی اسلام هستید. 4-فقط خدا و عترت را فراموش نکنید،پیروز خواهید شد ........................................... پیمان کرمی – مهندس کامپیوتر فرازهای دهم 1. امام به جوانان و نوجوانان خارج و داخل چه وصیتی مشفقانه ای میکند؟ الف)با محرومین که با جان و دل به جامعه خدمت میکنند متحد شوید ب)همه با هم به زندگی شرافتمندانه ادامه دهید ج)برای ایران مستقل و آزاد فعالیت کنید تا کشور و ملت از شر مخالفان نجات پیدا کنند د)همه ی موارد  2. امام به کدام احزاب و فرقه ها وصیت میکنند که به ملت بپیوندند؟ الف)حزب دموکرات ب)حزب کومله ج)حزب طالبان د)گزینه ی الف و ب  3. کدام حزب برای طرفداری از کرد و بلوچ دسات به اسلحه برده و به مردم محروم کردستان حمله کردند؟ الف)حزب دموکرات ب)حزب کومله ج)ارتزاق کنندگان و الهام گیرندگان از غرب د)چپگرایان  4. این سخن از کیست؟ (اکنون که باید از بین برویم چرا با دست خود برویم) الف)امام خمینی ب)مرحوم مطهری ج)مرحوم رجایی د)مرحوم مدرس ......................................... نوید تاک شهر – مهندس برق  سولات مربوط به فراز 10 ... 1-از نظر امام ملت فداکار با ترور وانفجار چگونه خواهد شد؟ 1-منحرف خواهد شد              2-منحرف نخواهد شد 3-نابود میشود                    4-نابود نمیشود 2-از نظر امام بچه های خرد سال تا پیرزن ها و پیر مردها چه نقشی  در هدف و راه جمهوری اسلامی و قرآن ایفا کردند؟ 1-جانفشانی                         2-فداکاری 3-ایثار                               4-همه ی موارد  3-امام خطاب به جنایت کاران برای دست برداشتن ازکارهایشان چه پیشنهادی داده؟ 1-نیمه راه بر گشته و توبه کنند    2-به کار خود ادامه دهند 3-دست از جنایاتشان بردارند      4-1و3 4-نصیحته مشفقانه امام به جوانان و نوجوانان کدام است؟ 1-ازراه اشتباه برگشته             2-با محرومین متحد شوند 3-برای ایران مستقل و آزاد فعالیت انجام دهند     4-همه موارد …………………………………….. فرزاد نریمانی- مهندس تکنولوژی برق  faraz10 1- وصیت امام به روشنفکران چیست؟ الف) دست از یاغی گری بردارند ب)وقت خود را صرف آشکار نمودن فساد پهلوی نمایند ج)با فکر وقلم خود دولت را راهنمایی کنند د)متعد و پاک سیرت زندگی کنند  2-امام (ره) کدام احزاب را دمونیست آمریکایی خطاب می کند؟ الف) کومله‌ها ب)توده‌ای ها ج) چپ گراها د) مجاهدین  3-امام به کدام احزاب و فرقه ها وصیت میکنند که به ملت بپیوندند؟ الف)حزب دموکرات ب)حزب کومله ج)هیچکدام د)گذینه الف و ب  4-هدف امام از نصیحت به جوانان و نوجوانان چیست؟ الف) رهایی ملت از شر مخالفین ب) اتحاد برای خدمت به جمهوری اسلامی ج) ایجاد انگیزه دشمنی و انتقام از دشمنان د) گذینه الف و ب ............................................ مصطفی سماوی- مهندسی عمران  فرازهای درس دهم  1-امام خمینی ره بر مسلمانان پایبندبه ارزشهای اسلامی می فرمایند از شرق و غرب چه چیزهایی برکات خود را نشان میدهند؟ الف)جدایی ب)انقطاع ج)همبستگی *ه)جدایی و انقطاع  2-وصیت امام خمینی ره به نویسندگان و گویندگان و اشکالتراشان به جای تلاش برای منحرف کردن مردم چه بود؟ *الف)کشور خود را به سوی ابرقدرتها سوق دهید ب)همبستگی داشته باشید ج)تحقیق کنید ه)مطالعه کنید  3-به فرموده امام خمینی ره در حکومت سابق قمارخانه ها و می خانه ها و مغازه های مشروب فروشی هر یک برای             نسل جوان عاملی بزرگ بود. *الف)تباه کردن ب)منحرف کردن ج)رشد کردن ه)خود کفا کردن 4-وصیت مشفقانه امام خمینی ره به نوجوانان و جوانان داخل و خارج این است که با محرومین جامعه که با جان و دل به جمهوری اسلامی خدمت کردند                شوید. الف)دوست *ب)متحد ج)شریک ه)بیگانه ....................................................... سید محمد رضا حسینی رامشه – مهندس عمران فراز دهم(ن) : 1.حضرت امام(ره)ملت ایران را در راه هدف،جمهوری اسلامی،قرآن و مذهب چگونه معرفی می کند؟ الف)جانفشان        ب)فداکار        ج)ایثارگر        د)الف و ب*             2.حضرت امام(ره)به هواداران...............گروه های ضد جمهوری اسلامی وصیت می کند که با چه انگیزه ای جوانی خود را برای آنان که اکنون ثابت شده است که برای قدرتمندان جهانخوار خدمت می کنند،به هدر می دهید؟ الف)داخلی      ب)خارجی      ج)الف و ب*      د)مسلمان و غیرمسلمان  3.نصیحت ............. من به شما جوانان و نوجوانان داخل و خارج آن است که از راه اشتباه برگردید. الف)مشفقانه*        ب)دلسوزانه        ج)برادرانه        د)هیچکدام          4.وصیت امام(ره)به چپگرایان این است که شما بدون بررسی کامل اسلام،با چه انگیزه ای خودتان را راضی کردید به مکتبی که امروز در دنیا...........است،روآورید و چه شده که دل خود را به چند........ خوش کرده اید؟ الف)پیروز شده – مکتب                   ب)شکست خورده – مکتب        ج)پر طرفدار – ایسم                               د)شکست خورده – ایسم * .......................................................................امیر گلابگیر – کارشناس ارشد مهندسی عمران درس دهم 1....................من به شما نوجوانان و جوانان داخل و خارج آن است که از راه اشتباه بر گردید. 1.نصیحت مشفقانه    2. نصیحت شرافتمندانه   3. نصیحت صادقانه   4.هیچ کدام 2.امام خمینی مارا به چه زندگی ای رهنمود فرموده اند؟ 1.شرافتمندانه    2.مستقل     3.آزاد      4.توده دوستی 3.این سخن از کیست؟ (اکنون که باید از بین برویم چرا با دست خود برویم) 1.مدرس    2.امام خمینی    3.امام خامنه ای    4.هیچ کدام 4.به فرموده امام خمینی ما باید از چه کشوری عبرت بگیریم که نتوانسته است توده های مردمی را سرکوب کند؟ 1.افغانستان    2.روسیه     3.آمریکا     4.اسراییل.........................................امید نادعلی     کارشناس کنترل ابزار دقیق        فراز دهم 1-این سخن امام  با چه کسانی است؟ (با چه‌ انگیزه‌ جوانی‌ خود را برای‌ آنان‌ كه‌ اكنون‌ ثابت‌ است‌ كه‌ برای‌ قدرتمندان‌ جهانخوار خدمت‌ می‌كنند و از نقشه‌های‌ آنها پیروی‌ می‌كنند و ندانسته‌ به‌ دام‌ آنها افتاده‌اند به‌ هدر می‌دهید؟) الف)گروه و گروهکها    ب)جوانان    ج) هواداران‌ داخلی‌ و خارجی       د) مردم 2-ازدید امام از چه کشوری باید عبرک گرفت که با آنكه‌ دولت‌ غاصب‌ و احزاب‌ چپی‌ با شوروی‌ بوده‌ ، تاكنون‌ نتوانسته‌اند توده‌های‌ مردم‌ را سركوب‌ نمایند ؟  الف) ترکیه       ب)آذربایجان        ج)افغانستان        د)پاکستان 1-      این جمله امام ختاب به چه کسانی است؟ (آیا این‌ مجلس‌ و رئیس‌ جمهور و دولت‌ و قوة‌ قضایی‌ را از آنچه‌ در زمان‌ رژیم‌ سابق‌ بود بدتر می‌دانید؟) الف)مردم      ب)نویسندگان        ج)روشنفکران      د)ب و ج 4-کدام گروها به اسم خود مختاری و طرفداری از کرد و بلوچ دست به اسلحه برده و مردم محروم این مناطق را از هستی ساقط نمودند؟ الف)کومله      ب)فداییان خلق       ج) دمکرات       د) دمکرات و کومله ...........................................................  شنبه 16 دی1391 ساعت: 23:35 سعید محمدنبی مهندس برف فدرت فراز دهم 1.کدام احزاب به اسم خود مختاری دست به اسلحه برده و مردم محروم بعزی از استان ها را از هستی ساقط نموده اند؟ الف. حزب توده ب. حزب د مکرات وکمله ج. فدایی خلق د. الف و ج 2.این سخن از کیست : ((اکنون که باید از بین مردم برویم چرا با دست خود برویم )) الف:امام خمینی ب:بهشتی ج : مدرس د: طالقانی 3.از کدام کشور ها باید عبرت گرفت که با آنکه دولت غاصب و هحزاب چپی با شوروی بوده ، تا کنون نتوانسته اند توده های مردو را سرکوب کنند ؟ الف. افغانستان ب: هند :ج عراق د:پاکستان 4. امام از کسانی نمی خواست که وقت خود را در خلاف مسیر جمهوری اسلامی صرف نکنید؟ الف: نویسندگان و علما ب: روشنفکران و معلم ها ج: گویندگان و جوانان د:نویسندگان و روشنفکران....................................................................... یکشنبه 10 دی1391 ساعت: 10:26  مهران شهریاری – کارشناس مدیریت صنعتی فرازهای 10 1)طبق وصیت امام(ره)توصیه به برادران مومن بر مبنای کلام کدام شهید است؟ الف)شهید همت ب)شهید باهنر ج)شهید مدرس * د)شهید صدوقی 2)توبیخ و تآسف از نویسندگان و گویندگان و روشنفکران طبق فرمایش امام به چه دلیل بوده است؟ الف)دور بودن از وطن خود ب)نداشتن عقیده نویسندگی ج)حمایت از گروههای ضدانقلاب* د)همه موارد 3)ملت ایران طبق فرموده امام در چه راههایی فداکاری میکنند؟ الف)هدف ب)قرآن ومذهب ج)جمهوری اسلامی د)همه موارد* 4)وصیت امام به جوانان و نوجوانان داخل و خارج از کشور چه بود؟ الف)نرفتن به راه اشتباه ومتحد شدن با جامعه* ب)رفتن به تظاهرات ج)داشتن غیرت جوانی د)همه موارد .............................................................شنبه 9 دی1391 ساعت: 17:1 غلامرضا یزدانی کارشناس شبکه های انتقال وتوزیع فرازهای دهم         1-         حضرت امام خميني نجات گروهها وگروهكها را از عذاب اليم خداوند را در چه دانستند الف: توبه وتن دادن به مجازات ( جواب صحيح) ب: توبه وبازگشت به انقلاب ج: توبه وعذر خواهي د: الف و ج 2-         وصيت حضرت امام به چپ گرايان در مورد آگاهي يا نا آگاهي آنها چه بود الف: شما بدون بررسي صحيح از مكاتب ومكتب اسلام به دشمني با مكتب اسلام دست زده ايد ( جواب صحيح) ب: شما ها با اطلاع از مكاتب غير الهي به مخالفت با مذهب برخواسته ايد ج: شماها دست نشانده غرب هستيسد د: هيچكدام 3-         حضرت امام چپ گرايان را به كدامين گروهها مثال زده اند الف: كمونيستها وضد انتقلابها ب: كمونيستها وچريكهاي فدايي ج: چريكها وضد انقلابها د: كمونيستها چريكهاي فدايي خلق و ديگر گروهها ( جواب صحيح) 4-         بركات انقلاب از نظرحضرت امام كدامند الف: حكومتها وقيام كشورهاي همسايه ب: بيداري ملتهاي محروم جهان وقيام ونجات خود از ستمگران مستكبران ( جواب صحيح) ج: قيام ملتها ونجات محرومان د: انقلاب فلسطين ...................................................................            پنجشنبه 7 دی1391 ساعت: 11:34   توسط:فرزاد نریمانی-مهندس برق   کدام یک از احزاب زیر به اسم خودمختاری دست به اسلحه شده و مردم محروم را از هستی ساقط کرده‌اند؟ الف)حزب توده و فدایی خلق ب) حزب مجاهدین و کومله ج(حزب دموکرات و توده د)حزب دموکرات و کومله 2.این سخن از کیست«اکنون که باید از بین برویم چرا با دست خود برویم»؟ 1.امام خمینی(ره) 2.مدرس 3.مطهری 4.بروجردی     3-امام خمینی (ره) از کلام مرحوم مدرس برای تذکر به کدام گروه استفاده کرده اند؟ الف)چپ ها ب)مسلمانان دچار اشتباه ج)گذینه ب د)هیچکدام 4-این جمله از کیست : اکنون که باید از بین برویم چرا با دست خود برویم الف : امام خمینی ب : حسن مدرس ج : آیت الله خامنه ای د)بهشتی.......................................................مهدی کرمانی فراز 10 1-وصیت امام خمینی (ره) به نویسندگان و روشنفکران چیست؟ الف) اعتراف به خطای خود ب) پیوستن به ملت و دولت ج) یاری کردن دولت و ملت با فکر و قلم خود * د) تشریک مساعی با دولت   2-امام به جوانان و نوجوانان خارج و داخل چه وصیتی مشفقانه ای میکند؟ الف)با محرومین که با جان و دل به جامعه خدمت میکنند متحد شوید ب)همه با هم به زندگی شرافتمندانه ادامه دهید ج)برای ایران مستقل و آزاد فعالیت کنید تا کشور و ملت از شر مخالفان نجات پیدا کنند د)همه ی موارد -3امام (ره) کدام احزاب را دمونیست آمریکایی خطاب می کند؟ الف) کومله‌ها ب)توده‌ای ها ج) چپ گراها د) مجاهدین 4-وصیت امام به روشنفکران چیست؟ الف) دست از یاغی گری بردارند ب)وقت خود را صرف آشکار نمودن فساد پهلوی نمایند ج)با فکر وقلم خود دولت را راهنمایی کنند د)متعد و پاک سیرت زندگی کنند.................................................معین خسرویان همامی سوالات درس دهم فراز( ن) : 1-  منظور از کلمه ایسم در وصیت امام چیست  ؟ 1) تحقق اهداف 2) به معنی پوچی 3) نوعی حزب لیبرالیسم 4) خود اگاهی 2- توصیه حضرت امام به گروهک های چپ و فدایی خلق و ..... چیست ؟ 1) مکتبی که امروز در دنیا است شکست را پذیرفته 2) اختناق ایجاد شده توسط آن ها از اختناق دیکتاتوری های جهان بالا تر است   3) برای هر نوع سرکوب اماده باشند 4) موارد 1و 2   3- حضرت امام از ................ به عنوان یکی از چهره های مهم  در حزب کمونیست یاد می کنند ؟ 1) استالین 2) تیمو شنکو 3) گورباچوف 4) هیچ کدام 4- حضرت امام در وصیت به گروهک های  مسلمان وابسطه به شرق و غرب سفارش می کند چه کشوری را در یاد و خاطره نگاه دارند  ؟ 1)بلاروس 2) تاجیکستان 3) افغانستان   4) کوبا ................................................ p clab� snh� ��=rtl>4 ) هیچ کدام ................................................
ترم دوم سال تحصیلی 91-92.............................................
فرشاد مجیدی- کارشناسی ارشد عمران- خاک و پی فراز دهم 1.       وصیت مام (ره) به سران گروهک های ضد دولت و ملت  اسلامی چیست؟ الف) از تجربه ها درس عبرت بگیرید  ب) این ملت رنج های زیادی کشیده اند  ج) جوانان باید با ملت متحد شوند  د) همه موارد   2.       وصیت امام به چپ گرایان و چریک های فدایی خلق .............. الف) از مکتب شکست خورده خود به مکتب اسلام برگردید  ب) از انحصار و قدرت طلبی کمونیست درس عبرت بگیرید  ج) آزادانه اندیشه کنید  د) همه موارد   3.       وصیت امام (ره) به گروه های مسلمان که به غرب و شرق تمایل دارند چیست؟ الف) برسر اشتباه خود پافشاری نکنید و با دولت همصدا شوید  ب) از کشور خارج شوید  ج)به آغوش دوستان غربی خود بروید   د) هیچکدام   4.       وصیت امام (ره)  به نویسندگان و اشکال تراشان الف) به جای آنکه وقت خود را برخلاف جمهوری اسلامی صرف کنید به مردم بپیوندید  ب) بدگویی از دولت و مجلس نکنید  ج) با وجدان خود خلوت کنید  د) همه موارد .......................................................


محمد رحمتی – کارشناس اپتیک ولیزر - 11/12/1391   
فرازدهم:ن
1.ازنطر امام خمینی اگر ملتی بخواهد به دورار وابستگی ها زندگی کندمیتواند......
الف)اگرهر کشواستقلال سیاسی ونظامی داشته باشد
ب)اگرهرکشوری بتواندنیازهای خویش رابرطرف کند
ج)اگر هرکشوری سعی کندتاحد امکان از دسترنج خودش بهره ببرد
د)چون قدرتمندان جهان بریک ملت نمیتوانند خلاف ایده انان عمل کنند ***
2.امام خمینی(ره)وظیفه اصلی خویش راچه دانسته است؟  
الف)هدایت***              ب)مبارزه                 ج)برپایی انقلاب اسلامی      د)هیچ کدام
3.افرادی که به اصطلاح طرفدار خلق مردم حق مظلوم را به دست دیکتاتوری میدهند این خیانت را با چه سرپوشی به اجرا میرسانند؟
الف)فدایی خلق**    ب)مجاهدین در راه خلق          ج)گزینه الف وب         د)هیچ یک از موارد
4. امام خمینی(ره)کدام دوگروهک رامانع اصلی خدمت رسانی فرهنگی واقتصادی به مناطقی چون کرد وبلوچ میداند؟
الف)کموله ودموکرات **               ب)کموله وبداندیشان          ج)دموکرات ومنافقان    د)هرسه موارد صحیح است
.................................................... 

       پوریا خوش آبی - کارشناس حقوق - 07/12/1391
      1- محتوای "ایسم" در نزد اهل تحقیق چیست ؟ (درس دهم)
      الف:فزاینده        ب:حکومت            ج: پوچ *           د:هدایت
      2-  طبق فرمایش امام راحل (ره) ....شما طرفدار خلق محروم می خواهید خلق مظلوم و محروم ایران را به دست ...........  دهید و چنین خیانتی را با
       سرپوش............و طرفداران محرومین در حال اجرا هستید.
      الف: آمریکا - فدایی خلق        ب: اسرائیل - حزب توده         ج: شوروی - فدایی خلق *         د: هیچ کدام
       3-  طبق فرمایش امام خمینی (ره) بسیاری از انسان ها در انجام کارهایشان از چه چیزی بی خبر اند ؟
       الف:تهدید دشمن                 ب:انگیزه باطنی *            ج: افکار هم رزمان            د: همه موارد
       4- با پشتیبانی از دولت و انجام سریع امور مومنان با چه "نشانی"نزد خداوند حاضر می شوند ؟
       الف: خدمتگزاران بندگان *          ب: ایمان قوی            ج: ریاست         د: هیچ کدام .................................................................. :p>4.ازنظرامام وظیفه مهم مسلمانان ومستضعفان جهان در برابر ابرقدرتها چیست؟

الف)مترسیدن از هیاهوی تبلیغاتی***                 ب)کمک ویاری رساندن به انها
ج)قطع رابطه با انها                       د)گزینه الف . ..........................................................


حمید وثوقی - مهندس برق گرایش الکترونیک - 18/1/1392 فراز دهم
1-استالین از چهره های ................... است.
الف)سوسیالیسم
ب)کمونیسم
ج)صهیونیسم
د)امپریالیسم
2-"اکنون که باید از بین برویم چرا با دست خود برویم"جمله معروفی است از:
الف)شهید باهنر
ب)شهید رجایی
ج)شهید مدرس
د)نواب صفوی
3-امام خمینی (ره): در محضر پروردگار که خواه ناخواه خواهید رفت با نشان ................ به بندگان او بروید.
الف)فداکاری
ب)ایثار
ج)خدمتگزاری
د)برابری
4-در زمان ستمشاهی کشور ................ برای آمریکا بود.
الف)تفرجگاه
ب)نوکر
ج)پایگاه نظامی
د)پناهگاه
...................................................................

علی دهاقین  مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی پزشکی (بیومکانیک) 92/1/21
درس 10
1)باتوجه به وصیت نامه ی امام خمینی (ره) آنان که به دروغ ادعای خلقی بودن و مجاهد و فدایی بودن می کنند چگونه اند؟
الف – پسران و دختران ساده لوح رابرای مقاصد خود و یکی از دو قطب قدرت جهان به بازی گرفته اند.
ب – جوانان را به کام مرگ می کشند .
ج – یا در داخل یادر خارج به خوشگذرانی مشغولند.
* د – هر سه مورد.
2)ازنظر امام چه کسانی بررسی صحیحی ار مکتب ها و مکاتب اسلام ندارند؟
الف – گذشتگان
ب – روستاییان
ج – راست گرایان
* د – چپ گرایان
3)از اوّل پیدایش کمونیسم تاکنون مدعیان آن حزب چگونه رفتارهایی داشته اند؟
الف – جزء عادل ترین حکومتها بوده اند.
* ب – دیکتاتور ترین حکومتها بوده اند.
ج – به نظرات مردم احترام می گذاشتند.
د – گزینه های الف و ب
4)چپ گرایان در وصیت نامه مانند چه کسانی تشبیه شده اند؟
الف – کمونیست های آمریکایی
ب – کسانی که ار غرب ارتزاق می کنند و الهام می گیرند.
* ج – گزینه های الف و ب
د - هیچکدام
..............................................

ا یمان رضایی - کارشناسی ناپیوسته تاسیسات - 24/1/92 
فراز دهم
1-حضرت امام خمینی «ره» کدام مکتب را در دنیا مکتب شکست خورده معرفی کردند؟
الف- مکتب اسلام
ب- مکتب کمونیسم و چپگرایان *
ج- مکتب یهودی
د- مکتب بودا
2- وصیت حضرت امام خمینی «ره»  به حزب دموکرات و کومله چیست؟
الف- دست از یاغی گری بردارید
ب- از خدمت به بیگانگان و خیانت به میهن پرهیز کنید
ج-به ساختن کشور و کمک به مردم بپردازید
د- همه موارد *
3- این سخن از کیست؟ «اکنون که باید از بین برویم چرا با دست خود برویم»
الف- مرحوم آیت الله مدرس *
ب- پیامبر«ص»
ج- امام خمینی
د- هیچ کدام
4- این نصیحت امام خمینی به کدام قشر جامعه است؟ «شما مؤمنان‌ هم‌ پشتیبان‌ دولت‌ باشید تا كارها زود انجام‌ گیرد و در محضر پروردگار كه‌ خواه‌ ناخواه‌ خواهید رفت‌ با نشان‌ خدمتگزاری‌ به‌ بندگان‌ او بروید.»
الف- منحرفان از نظام
ب- همه ی مردم
ج- مجلس
د- نویسندگان و روشنفکران *
.............................................

محمد کمالی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – 5/2/1392
فراز 10
1 – نصیحت‌ مشفقانة‌ حضرت امام به‌ نوجوانان‌ و جوانان‌ داخل‌ و خارج‌ كه فريب گروهكهاي منحرف را خورده اند چه بوده ؟
الف) با محرومین‌ جامعه‌ كه‌ با جان‌ و دل‌ به‌ جمهوری‌ اسلامی‌ خدمت‌ می‌كنند متحد شوید          ب) از راه‌ اشتباه‌ برگردید
ج) برای‌ ایران‌ مستقل‌ و آزاد فعالیت‌ نمایید                                                              *د) همه موارد
2 – جمله  (  اكنون‌ كه‌ باید از بین‌ برویم‌ چرا با دست‌ خود برویم‌  )   از چه كسي است ؟
الف) حضرت امام خميني          ب) شهيد چمران       *ج) شهيد مدرس          د) هيچكدام  
3 – طبق نظر حضرت امام آنان كه هرچه‌ توان‌ دارند در بدبینی‌ و بدخواهی‌ و بدگویی‌ از مجلس‌ و دولت‌ و سایر خدمتگزاران‌ به‌ كار مي برند با این‌ عمل‌ كشور خود را به‌ سوی‌ . . . . . . . .  سوق‌ مي دهند  .
الف) آمريكا‌               *ب) ابرقدرتها            ج) كشورهاي غربي‌                 د) آمريكا و اروپا
4 – به نظر حضرت امام كشور ايران‌ در زمان‌ حكومت پهلوي یك‌ . . . . . ‌ برای‌ امریكا بود و با آن‌ عمل‌ یك‌ . . . . .  می‌كردند .
الف) خدمتگزار  -  مستعمره                                         *ب) پایگاه‌ نظامی‌  -  مستعمره
ج) پایگاه‌ نظامی‌  -  كشور پيشرفته                                    د) خدمتگزار  -  كشور پيشرفته
.............................................................

حافظ درویشی –  مهندس تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی – 6/2/1392
فراز دهم (ن) :
1)     نصیحت امام به گروهک هایی که در ضدیت با جمهوری اسلامی فعالیت میکنند وبه سران آن ها چیست؟
الف) باید تجربیات شما وتوطئه های شما به شما آموخته باشد مسیر یک ملت فداکار را با ترور و انفجار و دروغ منحرف کرد.
ب) به هر کشور ومقامی نباید توسل کنید.
ج) ساقط کردن حکومت و دولت با شیوه های غیر انسانی و غیر منطقی امکان پذیر نیست.
د) گزینه های الف و ج .*
 
2)     من به شما نصیحت میکنم دست از این کارهای . . . و . . . بردارید و گول . . . را نخورید و در هر جا هستید اگر به جنایتی دست نزدید به دامن اسلام برگردید و توبه کنید.
الف) بی فایده/غیرعاقلانه/جهانخواران.*
ب) زشت/ناپسند/شیطان.
ج) بی فایده/غیرعاقلانه/دنیا.
د) هیچکدام.
 
3)     امام در توصیه به بدخواهان فرمودند اگر به جنایتی دست زدید که حکم خداوند تکلیف شما را معین کرده . . .
الف) حتما شما را محاکمه میکنیم.
ب) باز از نیمه راه برگشته و توبه کنید.
ج) و اگر شهامت دارید تن به مجازات داده و خود را از عذاب الیم خدا نجات دهید.
د) گزینه های ب و ج.*
 
4)     نصیحت امام به چپ گرایان مثل کمونیست ها و چریک های فدایی خلق و دیگر گروه های متمایل به چپ چیست؟
الف) شما بدون بررسی صحیح اسلام با چه انگیزه ای راضی شده اید که به مکتبی که امروز در دنیا شکست خورده روی آورید؟*
ب) کمونیست بودن بهتر از غربی بودن است.
ج) چپ گرایان و کمونیست ها کافر هستند.
د) چون در تضاد و دشمنی با غرب هستید پس دوست و همراه ما هستید.
.......................................................
 
نیم سال اول 92-93
..........................................
فرازهای دهم
امیر حسین شاهقلیان کارشناس برق و قدرت
فراز10
1-جمله ی زیرازوصیت های امام (ره)به چه کسانی است؟
((هیچ حکومتی ودولتی رانمی توان باشیوه های غیرانسانی وغیرمنطقی ساقط نمود))
الف)مردم ایران ب)سران گروهک های داخلی وخارجی ج)اشخاصی که درضدیت باملت وجمهوری اسلامی اند د)ب و ج *
2-امام خمینی (ره)دروصیت نامه خویش خطاب به چه کسانی فرمودند:((شمابازی خوردگان دست آنها هستیدکه به عیان میبینیدتوده های میلیونی به جمهوری اسلامی وفادارندو...))
الف)سران گروهک های داخلی وخارجی ب)هواداران داخلی وخارجی گروهک ها *ج)الف و ب د)هیچ کدام
3-کدام یک ازگروه های زیرجزء چپ گرایان بودند؟
الف)کمونیست ها ب)دموکرات ها ج)چریکیهای فداییان خلق د)همه ی موارد*
4-امام خمینی دروصیت نامه ی خودبه چه گروه هایی وصیت نمودندکه:برسذاشتباه خودپافشاری نکنید وباشهامت اسلامی به خطای خوداعتراف کنید. ؟
الف)چپ گریان ب)منافقان ج)گروه های مسلمان که به اشتباه به غرب تمایل نشان می دهند* د) الف وب
.................................................................
محسن موذنی مهندسی برق قدرت
فراز : دهم
1)وصیت حضرت امام (ره) به جوانان و نوجوانان داخل و خارج کشور که فریب گروهک های مخالف را خورده اند چیست ؟
الف)از راه اشتباه برگردید و برای ایران مستقل و آزاد فعالیت نمایید . ۝
ب)در همان گروه ها بمانید و برای ایران مستقل و آزاد فعالیت نمایید .
ج)از راه اشتباه برگردید و هرگز به ایران باز نگردید .
د)در همان گروه ها بمانید و به آن گره ها ضربه بزنید .
۩ بند (ن) صفحه ی 79 و 80
 
2)حضرت امام (ره) خطاب به چه کسانی می فرمایند (( چه شده که دل خود را به چند ایسم ... خوش کرده اید ؟ )) ؟
الف)کشورهای استعمارگر
ب)سلطنت طلب ها
ج)تجزیه طلب ها
د)چریک های فدایی خلق ۝
۩ بند (ن) صفحه ی 80
 
3)حضرت امام (ره) احزاب و گروهک های مخالف را به چند دسته تقسیم می کنند و نام آنها را چگونه بر می شمارند ؟
الف)3دسته – چپ گراها ، غرب گراها ، خود مختار ها ۝
ب)4دسته - چپ گراها ، غرب گراها ، دموکرات ها ، کموله ها
ج)3دسته – کمونیست های آمریکایی ، شرق گراها ، خود مختار ها
د)4دسته - چپ گراها ، غرب گراها ، شرق گرا ها ، خود مختار ها
۩ بند (ن) صفحه ی 81
 
4)کدام جزء وصایای حضرت امام (ره) به گروهک هایی چون کوموله و دموکرات نیست ؟
الف)به ساختن کشور بپردازند .
ب)ایران را ترک کنند و به کشورهای دیگر بروند . ۝
ج)به ملت بپیوندند .
د)از یاغی گری و خدمت به بیگانگان و خیانت به میهن دست بردارند .
۩ بند (ن) صفحه ی 81
 
5)حضرت امام خطاب به چه کسانی می فرمایند (( ... عمل دولت و قوه ی قضاییه که معاندین ، منحرفین و ملحدین را به جزای اعمال خویش
می رسانند ، شما را به فریاد آورده و داد مظلومیت می زنید ؟ )) و چه حسی نسبت به این افراد دارند ؟
الف)اشرار در لباس خیرخواهی – احساس تاسف
ب) اشرار در لباس خیرخواهی – احساس نفرت
ج)برادران انقلابی خود – احساس تاسف ۝
د)برادران انقلابی خود – احساس غرور
۩ بند (ن) صفحه ی 84
..........................................................
رضا رحیمی – کد درس 13153 - مقطع کارشناسی – رشته مکانیک – تاریخ 16/10/92           - فراز 10  .
1-خطاب حضرت امام خمینی (ره) در خصوص این که فرموده اند : ملت ایران ملتی است که از بچه های خردسالش تا پیرزن ها و پیرمردهای بزرگ سالش در راه هدف و جمهوری اسلامی و قرآن و مذهب جان فشانی و فدا کاری میکنند کیست؟
الف)ملت های دیگر
ب)خائنین
ج)گروه ها و گروهک و اشخاصی که در ضدیت با ملت و جمهوری اسلامی فعالییت میکنند. *
د)دشمنان غربی
 
2-نصیحت امام خمینی (ره) به افراد گروهک ها  و گروه های در ضدیت با جمهوری اسلامی که دستشان آلوده به جنایت است چیست؟
الف)از نیمه راه برگشته و توبه کنند.
ب)تن به مجازات دهند.
ج)عمر خود را هدر ندهند و به کاری دیگر مشغول شوند.
د)همه موارد.*
 
3-نصیحت مشفقانه حضرت امام به نوجوانان و جوانان داخل و خارج عضو گروهک ها  و گروه های در ضدیت با جمهوری اسلامی چیست؟
الف)از راه اشتباه برگشته و با محرومین جامعه متحد شوند.*
ب)بیهوده تلاش در شکست جمهوری اسلامی نکنند.
ج)توبه کنند.
د)بیش از این گول منافقین را نخورند.
 
4)دو مورد از احزابی که به اسم خودمختاری و طرفداری از کرد و بلوچ دست به اصلحه برده و مردم محروم کردستان و دیگرجاها را از هستی ساقط نموده اند کدامند؟
الف) دموکرات – کومله *
ب)دموکرات – توده
ج)کومله – توده
د)هیچ کدام
 
5) خطاب حضرت امام در این جمله به چه کسانی است : ((شما به جنگ اعصاب برخواسته اید و به اختلاف انگیزی و توطئه های خائنانه دامن میزنید و راه را برای ستمگران باز میکنید.))
الف)منافقان داخلی
ب)روشنفکران اشکال تراش *
ج)نویسندگاه
د)همه موارد
...........................................................
 
امیر حسین بهشتی کارشناسی
فراز دهم
وصیت امام به نوجوانان و جوانان چیست؟
الف) فقط کسب علم کنید. 
ب) به دنبال پبشه و شغل بروید.  
ج) به والدین خود فقط نیکی کنید که خیر شما در آن است.  
د) برای ایران مستقل و آزاد کار کنید. 
 
این جمله از کیست : اکنون که باید از بین برویم چرا با دست خود برویم
 الف( امام خمینی 
ب( حسن مدرس           
ج( آیت الله خامنه ای          
د( شهید بهشتی
 
امام خمینی (ره) از کلام مرحوم مدرس برای تذکر به کدام گروه استفاده کرده اند؟
الف) چپ گراها
ب) روشنفکران
ج) دموکرات و کومله
د) مسلمانان دچار اشتباه
 
وصیت امام به نویسندگان و گویندگان و روشن فکران چیست ؟
الف) دولت و مجلس و ملت خود را در جهان بزرگ و قدرتمند جلوه دهید
ب) کشور خود را با بزرگ نمایی ابر قدرتها به سوی آنان سوق دهید
ج) با فکر و قلم خود راهنمای دولت و مجلس و ملت باشید
د) دامن زدن بیشتر به اختلافات
 
نصیحت امام خمینی به جوانان داخل و خارج کشور چه بود؟
الف) این است که از راه اشتباه برگردید وبا محرومین جامعه میحد شوید و برای ایران  فعالیت کنید
ب) با کشور های اروپایی متحد شوید
ج) با روحانیون مخالفت کنید
د) همه موارد
.....................................................................
علی جریانی-رشته برق کنترل-مقطع سوم- تاریخ:27/9/92
فراز 10
1-امام:وصیت من به چپ گرایان مثل ....وچریکهای فدایی خلق ان است که شما ها بدون بررسی صحیح از مکتب اسلام دلتان را به مکاتب دیگر خوش کرده اید.
الف)کمونیستها*   ب)مارکسیستها  ج)رئالیسمها  د)متریالیسمها
2-با چه اسمی دشمنان طرفداری از کرد و بلوچ دست به اسلحه برده و و مردم انجا را از هستی ساقط نمودند؟
الف)خود رای  ب)خود باوری  ج)خود مختاری*  د)خود خود پنداری
3-امام از ملتهای محروم و ستمدیده خواستار چه حرکتی بودند؟
الف)صبر  ب)بیداری*  ج)سکوت  د)همراهی با دولت
4-امام خطاب به کدام قشر می فرمایند به دولت و مجلس برای حفط میهن کمک کنید؟
الف)ورزشکاران  ب)تولید کنندگان  ج)کل مردم  د)نویسندگان و روشنفکران*
5-از ....عبرت باید گرفت با انکه دولت غاصب واحزاب چپی با شوروی بوده و هستند تا کنون نتوانسته اند توده های مردم را سرکوب نمایند.
الف)تاجیکستان  ب)افغانستان*  ج)پاکستان  د)عربستان
........................................................
فرشید رضایی کارشناسی
«درس 10»
1- از نظر امام خميني (ره) كساني كه با دست پليد خود جوانان و مردان ارزشمند و علماي مربي جامعه را شهيد مي كنند تحت تأثير چه چيزي هستند؟
الف) نفس اماره                ب) بيگانگان                        ج) انگليس- شوروي سابق                         د) هيچكدام
2- امام خميني لازمه هر انقلاب را چه چيزي مي دانند؟
الف) انگيزه انقلاي      ب) وحدت                           ج) گرفتاريها و نابسامانيهاي موجود                د) همه موارد
3- امام خميني هدف گروهها و گروهك‌ها را چه مي دانند؟
الف) خلديت با ملت و جمهوري اسلامي و اسلام              ب) منزوي كردن دانشجويان
ج) گسترش بانكهاي فاسد                                             د) عدالت اجتماعي
4- از نظر امام خميني مسير يك ملت فداركا را نمي توان با .............. و ..................... منحرف كرد.
الف) اختلاف افكني و تفرقه                                  ب) مخالفت با اديان و مذاهب
ج) شيوه هاي غيرانساني و غيرمنطقي                          د) هيچكدام
5- امام خميني (ره) در وصيت نامه خود از شهيد راه خدا ياد مي كنند. منظور كيست؟
الف) آيت الله كاشاني     ب) آيت  الله مدرس                  ج) آيت الله اشرفي اصفهاني             د) هيچكدام
.........................................................
فرشاد شفیعیون کارشناسی
«درس 10»
1- امام خميني (قدس سره) در بند (ن) وصيت نامه‌ي خود وظيفه و تكليف خود را .................... مي‌داند.
الف) عمل به احكام اسلام                                            ب) هدايت            
ج) عدالت اجتماعي                                           د) حفظ نظام و انقلاب اسلامي
2- امام خميني (ره) مدعيان كمونيسم را ......................... مي داند.
الف) ديكتالتور- قدرت طلب و انحصار طلب                        ب) خودمختار
ج) فدايي خلق                                                 د) طرفدار خلق محروم
3- سخنان زير به ترتيب مربوط به كدام گزينه است؟
1) اكنون كه بايد از بين برويم، چرا با دست خود برويم؟
2) اگر ما با دست جنايتكار آمريكا و شوري از صفحه روز گار محور شويم و با خون سرخ شرافتمندانه باخداي خويش ملاقات كنيم بهتر از آن است كه در زير پرچم ارتش سرخ شرق و سياه غرب زندگي اشرافي مرفه داشته بايم.
الف) آيت الله كاشاني- امام خميني (ره)                            ب) شهيد مدرس- آيت الله كاشاني
ج) شهيد مدرس- امام خميني (ره)                      د) امام خميني (ره)- شهيد مدرس
4- از نظر امام خميني (ره) بيدار ملتهاي محروم جهان منجر به چه چيزي خواهد شد؟
الف) مسامحه در امور مسلمين                                     
ب) جلوگيري از ظلم و جور و اقامه‌ي عدالت اجتماعي  
ج) پايداري و استقامت
د) قيام- نهضت و انقلاب و بيرون آمدن از تحت سلطه ستمگران
5- امام خميني (ره) مصلحت احزابي مثل دموكرات و كمله كه خودمختار هستند را در چه مي‌دانند؟
الف) خودكفا باشند و به سوي استقلال در همه ابعادش بروند.
ب) در امور ديني هميشه در كنار مردم و مقامات باشند.
ج) به امور خود و مردم خود رسيدگي كنند. 
د) با دولت تشريك مساعي نموده و از ياغي گري و خدمت به بيگانگان و خيانت به ميهن خود دست بردارند.
.......................................................
فراز10-مجید شیروی-کنترل ابزاردقیق-کارشناسی-92/09/17
1-امام به چه کسانی نصیحت میکند از راه اشتباه برگردند وبا محرومین جامعه که با جان و دل خدمت میکنند متحد شوند الف*-نوجوانان وجوانان داخل و خارج ب-چپ گرایان ج-کمونیستها د- چریکهای فدایی خلق
 
2-امام به چه کسانی توصیه میکند با خود یک شب خلوت کنند و اگر به خداوند عقیده ندارند با وجدان خود خلوت کنندالف-کمونیستها ب- روحانیون منحرف ج- *نویسندگان و گویندگان و روشنفکران د- اشرافیون
 
3-وصیت امام به گروههای مسلمان که از روی اشتباه به غرب و احیانا" به شرق تمایل نشان میدهند چیست الف*- بر سر اشتباه خود پافشاری نکنند ب- توبه کنند ج- به محرومان جامعه کمک کنند د- به مسیر اسلام باز گردند
4- امام در وصیت خود به برادران موئمن می گوید پشتیبان دولت باشید تا  کارها زود انجام گیرد و در محضر پروردگار که خواه نا خواه خواهیم رفت با نشان................به بندگان او بروید الف- بنده صالح ب-  موءمن فداکار ج- *خدمتگذار د- بنده نیکوکار
5- امام به سران گروههاو اشخاصی که در ضدیت با ملت و جمهوری اسلامی فعالیت می کنند میگوید"مسیر
 یک ملت .................را نمی توان با ترور و بمب و دروغ پردازی بی سرو پا منحرف کرد" الف- ایثار گر ب- شجاع ج- *فداکار د- قدرتمند
..........................................................
نام و نام خانوادگی: محمد برونی
- مقطع تحصیلی : کارشناسی
- رشته : متالوژی مواد
- تاریخ : 1392.09.22
 
فراز دهم
این وصیت امام (ره) به چه گروهایی است؟    
((شماها نمیتوانید با تروروانفجارودروغ پردازیهای بی سروپا و غیر حساب شده مسیر یک ملت فداکار مثل ایران رابر هم زنید.))
الف)کمونیستها                ب)گروهایی که درضدیت با ملت وجمهوری اسلامی فعالیت میکنند*
ج)تروریستها                   د)همه ی موارد
 
امام(ره)به چه گروهایی میفرماید:نگذارید دستگاهای خبری و مطبوعات از اسلام منحرف شوند؟
الف)ارتش وسپاه              ب)بسیج
ج)مطبوعات                    د)قوای سه گانه وشورای نگهبان*
 
این سخن از کیست؟
الف)امام(ره)                   ب)شهید مطهری
ج)آیت الله مدرس*             د)آیت الله خامنه ای
 
به نظر امام ایران در زمان حکومت پهلوی یک...برای آمریکا بود وبا آن عمل یک...میکردند؟
الف)خدمت گذار- مستعمره               ب)پایگاه نظامی - مستعمره*
ج)خدمت گذار - کشور پیشرفته           د)پایگاه نظامی - کشور پیشرفته
 
از نظر امام (ره) ملت ایران در راه هدف جمهوری اسلامی و قرآن ومذهب.....و..... است؟
الف)جان فشان و فداکار*                   ب)ایثارگر و فداکار
ج)روشن فکر و فداکار                      د)ایثارگر و روشن فکر
.............................................................................
محمد اسدي                        برق قدرت                     كارشناسي ناپيوسته                          4/9/1392 
 
فراز 10
 
1-       امام مدعيان كدام حزب را از ديكتاتورترين و قدرت طلب ترين حكومتهاي جهان ميناميدند؟
الف: حزب فدايي خلق                       ب: حزب كمونيسم *                           ج: خزب فرقان
2-       يكي از شهره هاي به اصطلاح درخشان حزب كمونيسم كه بود؟
الف: استالين *                                ب: تزار                                        ج: هيچكدام
3-       از ديد گاه امام ,  منظور از حزب چپ گرايي همان حزب.............. است؟
الف: حزب توده                                  ب: كمونيست                               ج: كمونيست امريكايي*
4-       اين سخن از كيست: اكنون كه بايد از بين برويم چرا با دست خود از بين برويم؟
الف: امام خميني                                   ب: مدرس *                                ج: شريعتي
5-       چه احزابي به بهانه خود مختاري در غرب كشور دست به اسلحه بردند ؟
الف: دموكرات                                    ب: كومله                                    ج: هردو *
...................................................................
محمد بصیری کارشناسی برق – قدرت
درس دهم
1-برکات جدایی و انقطاع از شرق و غرب چه بوده است؟ الف)خودکفایی*  ب) استقلال و ازادی  ج) طرفداری از محرومین  د) اتحاد دولت و ملت
 
2- طبق وصیت امام چپ گرایان و کومونیستها و چریکهای فدایی خلق با چه اسمی به جنگ با ملت و توطئه هایی به نفع اجانب دست زده اند؟الف-توده اشتی ملی  ب- توده دوستی*  ج- کومله  د- توده فداییان خلق 
 
3-کمونیست ها و چپ گراها بر روی اعمال جنایتکارانه خود چه سرپوشی گذاشته اند؟ الف) دموکراسی و آزادی  ب) فدایی خلق و طرفدار محرومین*  ج)همراهی با کمونیست های شوروی  د)خود مختاری و طرفدار توده
 
4-امام خمینی (ره) فرمودند:بعضی با چه ادعاهایی به دشمنی به ملت برخاسته اند و دختران و پسران ساده دل را برای مقاصد خود و دئوقطب جهان خوار به بازی گرفته اند؟الف) ادعای خلقی بودن و مجاهد و فدایی بودن برای مردم*  ب) کومله بودن و مجاهد و فدایی بودن برای خلق  ج) ادعای شهادت طلب بودن و فدایی و شجاع بودن برای مردم  د) مجاهد و فدایی بودن و شجاعت برای خلق
 
5-وصیت امام (ره) به گروههای مسلمان که به غرب و یا شرق تمایل نشان داده و از منافقان طرفداری می کردند چیست؟الف) با دولت تشریک مساعی نموده و از یاغی گری و خدمت به بیگانگان و خیانت به میهن خود دست بردارند ب) بر سر اشتباه خود پافشاری نکنند و با شهامت اسلامی به خطای خود اعتراف و این مستضعفان تاریخ را از شر مستکبران نجات دهید.*  ج) شماها بدون بررسی صحیح از مکتبها و مکتب اسلام ترد کسانی که از مکتبها و خصوص اسلام اطلاع صحیح دارند، با چه انگیزه خودتان را راضی کردید به مکتبی که امروز در دنیا شکست خورده رو آورید د) الف و ج
.....................................................................
*نام و نام خانوادگی: نوید همتی پور  * رشته : مهندسی منابع طبیعی  
*مقطع کارشناسی   *تاریخ ارسال 7/10/92
فراز دهم
1.       به طور کلی مخاطبان نصیحت و وصیت امام در رابطه با گروه ها و گروهک های ضد ملت و جمهوری اسلامی و اسلام چه کسانی هستند؟
الف) به متولیان گروه ها و گروهک ها در خارج و داخل و روشنفکران داخل این گروه ها
 *ب) به سران گروه ها و گروهک ها در خارج و داخل و دوم به هواداران داخلی و خارجی آنان
ج) به چپ گرایان نفوذی در این گروه ها و چریک های فدایی خلق
د) به کمونیست ها و چریک های فدایی خلق
2.       چپ گرایان با چه اسمی با ملت ایران به جنگ برخواسته و به ضد کشور و توده های ستمدیده به توطئه هایی دست زده اند؟
*الف) توده دوستی                      ب) دموکرات                           ج) حذب توده                       د) خودمختاری
3.       این سخن در مجلس قبل از انقلاب توسط چه کسی ایراد شده است" اکنون که باید از بین برویم چرا با دست خود برویم" ؟
الف) امام خمینی (ره)            ب) مهندس بازرگان               *ج) آیت الله مدرس (ره)               د) دکتر مصدق
4.       مسلمانان و غیر مسلمانان تا کنون در زیر فشاردیکتاتوری چه حزبی دست و پا می زنند و از هر گونه آزادی محروم و در اختناق  بالاتر از اختناق دیکتاتوری های جهان به سر می برند؟
الف)حزب توده                  * ب) حزب کمونیست                ج)حزب دموکرات                          د)حزب کومله
5.       به گفته ی امام خمینی طرفداران خلق محروم می خواهند خلق مظلوم و محروم ایران را بدست کدام دیکتاتوری بدهند ؟
الف)دیکتاتوری عراق          ب)دیکتاتوری اسرائیل          *ج)دیکتاتوری شوروی                د) دیکتاتوری امریکا
................................................................
سوالات فراز دهم– کتاب وصایای امام
طراح سوالات : میلاد جعفری طادی 
1.امام خمینی (ره ) از کمونیسم و مدعیان آن با چه لحنی یاد می کنند؟
الف : شکست خوردگان              ب: توده ای       ج : دیکتاتور ترین حکومت ها        ج : هیچ کدام
2.وصیت اما (ره ) به نویسندگان و اشکال تراشان چیست؟
الف : بیان مشکلات دولت            ب: بیان مشکلات جامعه                ج : بیان مشکلات مجلس
د: رجوع به وجدان خود
3.در دیدگاه امام (ره ) تبدیل ایران در زمان شاه به پایگاه نظامی امریکا دلیلی بر ...............................ایران بوده است.
الف : مستعمره کردن              ب: عقب ماندگی                  ج : اشاعه فحشا در                د : هیچکدام
4.از دیدگاه امام (ره) خودکفایی ایران محقق نمی شود مگر با ...................................
الف: بیداری اسلامی          ب: به کار افتادن مغزهای بومی                      ج بومی سازی صنایع            د:دوری از غرب
5.نصیحت امام (ره ) به سران منحرفین و وابستگان به غرب و شرق چیست؟
الف : دست کشیدن از امور خرابکارانه           ب: توبه          ج : بازگشت به سوی ملت ایران      د : همه موارد
..........................................................................
نیم سال دوم 92-93
...........................................


  نوشته شده در  سه شنبه یازدهم مهر ۱۳۹۱ساعت 2:30  توسط سید محمد رضا احمدی  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM